Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội